Podró? z dzieckiem samolotem

Je?li jeste? na etapie planowania podró?y, upewnij si? jakie dokumenty s? niezb?dne do podró?y z dzieckiem samolotem i zorganizuj je najwcze?niej jak to tylko mo?liwe. Je?li masz zamiar skorzysta? z mi?dzynarodowych po??cze? lotniczych, twoje dziecko b?dzie potrzebowa? paszportu. Jednym z niewielu wyj?tków s? obywatele Unii Europejskiej podró?uj?cy po jej terytorium. Paszporty s? wymagane w coraz wi?kszej ilo?ci krajów, szczególnie po wydarzeniach 11 wrze?nia 2001, które zrewolucjonizowa?y regu?y podró?owania samolotami. Wiele pa?stw rezygnuje z systemu dodawania dzieci do paszportu rodziców, i zamiast tego wymagaj? aby dziecko posiada?o swój w?asny dokument. Jedn? z trudno?ci uzyskiwania paszportu mo?e by? zrobienie zdj?cia niemowlakowi. Uzyskanie odpowiedniej fotografii do dokumentu ma?ego dziecka bywa nie?atwe, szczególnie je?li nie chce lub jeszcze nie jest w stanie wspó?pracowa? z fotografem.

Warto si? upewni? jakie s? obecne na dan? chwil? wymagania wzgl?dem fotografii do paszportu. Wymiar fotografii powinien wynosi? 35x45mm, twarz powinna by? wy?rodkowana, ustawiona frontalnie oraz ods?oni?ta. W przypadku dzieci, Ministerstwo Spraw Wewn?trznych podkre?la, ?e t?o fotografii musi by? bia?e, nie mog? by? umiejscowione zabawki lub inne przedmioty (jak np. smoczek), oraz usta maj? by? zamkni?te a oczy otwarte. Niezale?nie czy zdj?cie wykonuje si? samemu czy u fotografa, warto zastosowa? si? do wszystkich zalece?, aby unikn?? nieporozumie? w urz?dzie lub na lotnisku. Rodzice powinni pami?ta? o dacie wa?no?ci paszportu, zarówno dziecka jak i swojego. Warto wiedzie?, ?e niektóre pa?stwa wymagaj? aby paszport by? wa?ny co najmniej przez kolejne 3 lub 6 miesi?cy. Je?li rodzic podró?uje z dzieckiem sam, a dzieli prawa do wychowania z drugim rodzicem, nale?y przezornie wyposa?y? si? w list od drugiego opiekuna, zezwalaj?cy na podró? dziecka.

Pozwolenie drugiego rodzica mo?e by? wymagane w kraju docelowym lub podczas przesiadki. Sytuacja ta mo?e si? powtarza? je?li podró?ujemy przez wiele pa?stw. Natomiast je?li rodzic wychowuje dziecko samotnie, równie? powinien mie? przy sobie dokument potwierdzaj?cy ten stan. Podró?owanie z cudzym dzieckiem, nawet je?li jest pokrewie?stwo, b?dzie wymaga?o pisemnej zgody rodziców oraz upowa?nienia do opieki.

Niemowlak na pok?adzie samolotu
Wi?kszo?? linii lotniczych ma zasad?, ?e dziecko musi mie? co najmniej tydzie? by móc lata?, ale nie jest to uogólnione dla wszystkich linii. Wiele linii lotniczych b?dzie w stanie nagi?? swoje regu?y, je?li dostarczymy list od lekarza zezwalaj?cy na podró? samolotem z niemowlakiem czy noworodkiem. ?wie?e m?ode mamy powinny zaczeka? od 2 do 10 dni zanim polec? samolotem, w zale?no?ci od linii lotniczych oraz rodzaju porodu – te, które mia?y cesarskie ci?cie musz? zaczeka? co najmniej 10 dni. Nie ma ?adnych szczególnych przeciwwskaza? dla latania z noworodkiem, je?li lot nie trwa zbyt d?ugo, dziecko prawid?owo przybiera na wadze, nie ma k?opotów z karmieniem, poród przebieg? bez komplikacji oraz gdy lekarz nie ma innych zastrze?e?. Noworodki s? grzecznymi pasa?erami, jako ?e wi?kszo?? lotu sp?dzaj? ?pi?c.

Bilet lotniczy oraz miejsce w samolocie dla dziecka
Dzieci poni?ej 6 miesi?ca ?ycia musz? by? bezpiecznie usadowione na kolanach doros?ego, przypi?te specjalnym pasem. Dzieci pomi?dzy 6 miesi?cem a 3 rokiem ?ycia mog? siedzie? w foteliku samochodowym, nale?y jednak wcze?niej skonsultowa? si? z lini? lotnicz? w celu ustalenia czy dany model fotelika jest akceptowalny. W przypadku niektórych linii, je?li rodzina nie wyposa?y si? w fotelik dla dziecka, b?dzie p?aci? 10% ceny biletu dla doros?ego. S? przewo?nicy, którzy sami zapewniaj? foteliki oraz specjalne pasy, inni nie pozwalaj? wnie?? w?asnego fotelika i wymagaj? od rodziców trzymania infanta (dziecka do 2 roku ?ycia) na w?asnych kolanach. Dzieci powy?ej 2 roku ?ycia musz? zajmowa? w?asne siedzenia i ich bilet lotniczy dla dziecka kosztuje tyle samo co dla doros?ego, aczkolwiek niektóre linie oferuj? zni?ki dla dzieci nawet do 12 roku ?ycia. Ilo?? miejsc dzieci?cych jest limitowana, dlatego zalecane jest by rezerwowa? miejsca najwcze?niej jak to tylko mo?liwe.